Säännöt

SUOMEN VAMMAISTUTKIMUKSEN SEURA RY/ SÄÄNNÖT
Hyväksytty Seuran perustavassa kokouksessa  Jyväskylässä 6.10.2006

1§  NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry - Sällskapet för handikappforskning i Finland r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielenä on Suomi. Yhdistystä kutsutaan säännöissä seuraksi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seuran tarkoituksena on edistää vammaistutkimusta Suomessa.
Seura pyrkii täyttämään tehtävänsä

1) järjestämällä esitelmätilaisuuksia, konferensseja, seminaareja, jotka liittyvät sen toiminta-alaan,
2) tukemalla ja edistämällä vammaistutkimusta ja sen opetusta sekä tieteidenvälistä yhteistyötä vammaistutkimuksessa,
3) julkaisemalla tarpeen vaatiessa vammaistutkimuksia ja kirjoituksia vammaistutkimuksen alalta,
4) olemalla yhteydessä ulkomaalaisten vammaistutkimusta harjoittavien tutkijoiden ja yksiköiden kanssa edistääkseen yhteisiä tutkimusintressejä
5) ottamalla osaa tiedepolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkimällä edistämään sellaisten rakenteiden muodostumista, jotka mahdollistavat monimuotoisen tutkimuksen teon ja tiedepolitiikan.

Seuran toiminnasta mahdollisesti koituva tuotto on käytettävä mainittujen päämäärien edistämiseksi. Toimintansa tukemiseksi seuralla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia huvitilaisuuksia. Seura voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää merkkien, kirjojen ja paitojen pienimuotoista myyntiä sekä ryhtyä muihinkin samantapaisiin seuran tarkoitusta tukeviin toimenpiteisiin yhdistyslain 5 §:n mukaisesti. Eri toimenpiteitä varten seura hankkii asianomaiset luvat.

3§ JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä vammaisuuden tutkija, opiskelija tai muu seuran tarkoitukset hyväksyvä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Seuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöy¬täkirjaan merkittävällä ilmoituksella.
Seuran varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun tai vaihtoehtoisen kertaluonteisen ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää seuran varsinainen kokous. Mikäli jäsen on kahden vuoden ajan jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, hallitus voi päättää hänen erottamisestaan.
Seuran kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä muun sen tarkoitukset hyväksyvän henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Kannatusjäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran varsinainen kokous.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

4§ HALLITUS

Seuran asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä  6 – 8  varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.
Puheenjohtaja valitaan seuran kokouksessa vuosittain.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.  Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt johtokunta valitsee joko keskuudestaan tai sen ulkopuolisista henkilöistä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilökysymyksissä arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ YHDISTYKSEN TILIT

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Seuran varsinainen kokous on ennen maaliskuun loppua pidettävä sääntömääräinen vuosikokous.

Hallitus toimittaa seuran jäsenille tiedoksi kokouskutsun postitse tai ilmoittaa siitä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta ja vähintään kolme päivää ennen muita kokouksia. Jos hallitus tai seuran kokous niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta kirjallisesti vaatii kokouksen koolle kutsumista, on hallituksen toimitettava kutsu ylimääräiseen kokoukseen, joka on pidettävä neljän viikon kuluessa.

Seuran kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. Seuran kokouksissa kaikki vaalit ovat avoimia, ellei päätöstä suljetusta äänestyksestä ole tehty.

8§ VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa

1) käsitellään yhdistyksen vuosikertomus ja tilikertomus,
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
3) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,
4) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle
5) vahvistetaan talousarvio,
6) valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja,
7) valitaan seuran hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kaudeksi,
8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat,
9) päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien mahdollisista palkkioista,
10) käsitellään muut hallituksen sekä muut hallitukselle vähintään kolme viikkoa aikaisemmin jätetyt esitykset, jotka on mainittu kokouskutsussa

Seuran kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jonka jälkeen puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran varsinainen kokous, ja muutos vahvistetaan seuraavassa seuran kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan annetuista äänistä (molemmissa kokouksissa) vähintään ¾ äänten enemmistöllä tehty yhtäpitävä päätös. Seuran purkautuessa sen varat ja omaisuus on luovutettava seuran viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Suomessa toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle, joka toimii samojen vammaistutkimusta edistävien päämäärien hyväksi, joita seura on edustanut.